Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen

Noithatchungcu xin giới thiệu hình ảnh mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 51m2 : căn hộ A1 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 51m2 : căn hộ A1 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A2 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A2 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A3 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A3 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A4 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A4 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 52m2 : căn hộ A5 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 52m2 : căn hộ A5 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A6 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A6 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A7 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ A7 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A8 1 phòng ngủ.

 

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A8 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A9 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A9 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A10 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A10 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 53m2 : căn hộ A11 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 53m2 : căn hộ A11 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 53m2 : căn hộ A12 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 53m2 : căn hộ A12 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A12A 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A12A 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A14 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A14 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A15 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ A15 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 46m2 : căn hộ A16 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 46m2 : căn hộ A16 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 46m2 : căn hộ B1 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 46m2 : căn hộ B1 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B2 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B2 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B3 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B3 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B4 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B4 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B5 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B5 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B6 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B6 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ B7 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 47m2 : căn hộ B7 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 64m2 : căn hộ B8 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 64m2 : căn hộ B8 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 49m2 : căn hộ B9 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 49m2 : căn hộ B9 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 49m2 : căn hộ B10 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 49m2 : căn hộ B10 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 64m2 : căn hộ B11 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 64m2 : căn hộ B11 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B12 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B12 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 85m2 : căn hộ B13 2 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 85m2 : căn hộ B13 2 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B14 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B14 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B15 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B15 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B16 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B16 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B17 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B17 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 48m2 : căn hộ B18 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 48m2 : căn hộ B18 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 48m2 : căn hộ B19 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 48m2 : căn hộ B19 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B20 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B20 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B21 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B21 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B22 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 45m2 : căn hộ B22 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 46m2 : căn hộ B23 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen 46m2 : căn hộ B23 1 phòng ngủ.

Bạn muốn biết giá thành thi công của mẫu thiết kế trên, hoặc cần tư vấn về quy trình làm việc, xin hãy để lại email hoặc câu hỏi tại đây:


Chỉ còn 2 ngày cuối cùng. Căn hộ của bạn sắp được nhận bàn giao ? Đăng ký tại đây để đặt lịch hẹn tư vấn tư vấn bởi kiến trúc sư và nhận bản vẽ concept thiết kế miễn phí trị giá 1.500,000vnđ từ Decox. Số lượng có hạn.

Noithatchungcu.com.vn tự hào dịch vụ nội thất chung cư chuyên nghiệp, thư viện mẫu nội thất chung cư lớn nhất Việt Nam
Chúng tôi cam kết
1. Sản phẩm thi công đúng 100% so với bản vẽ thiết kế.
2. Sử dụng nguyên liệu đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế, đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn.
3. Bảo hành tất cả các sản phẩm 2 năm, bảo hành chất lượng gỗ trọn vòng đời sử dụng.
4. Cam kết mức giá tốt nhất với nhiều ưu đãi bất ngờ trong năm 2020.
5. Cam kết hỗ trợ giá lên đến 10% khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim

Lầu 8 Tòa nhà M-H Building 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

0931 348 538‬ - (028) 36200560

info@noithatchungcu.com.vn

Video nội thất chung cư đang được quan tâm